Regulamin programu Tytani RPA+


I. DEFINICJE

1. Usługodawca - Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem” z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 105a/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 419526, NIP: 7252060488, REGON: 101419695.

2. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zatrudniona w firmie zatrudniającej minimum 20 osób, w jednej z poniższych branż: bankowość / ubezpieczenia, pozostałe finanse, Shared Services Centers (SSC), E-commerce, Handel, Ochrona zdrowia (w tym farmacja), Przemysł/Produkcja, Telekomunikacja, Utilites (w tym energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo), Media, Rozrywka, Reklama. W przypadku wątpliwości odnośnie do klasyfikacji podmiotu do określonej branży, lub osób zatrudnionych w kilku przedsiębiorstwach ostateczną decyzję o przyjęciu do programu podejmuje organizator wydarzenia na bazie analizy klasyfikacji działalności PKD dostępnej z poziomu rejestru KRS.

3. Usługa - każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w oparciu o niniejszy regulamin, w serwisie internetowym TytaniRPA.pl.

4. Program - Usługa pod pełną nazwą „Tytani RPA+”, będąca częścią projektu badawczego dotyczącego strategicznych i organizacyjnych aspektów automatyzacji przedsiębiorstw działających w Polsce.


II. ZAKRES USŁUG

1. Program odbędzie się w 100% zdalnie.

2. Link do platformy Zoom, na której odbędzie się Program zostanie przesłany Użytkownikom na 1 dzień przed jego rozpoczęciem, na służbowe adresy poczty elektronicznej podane podczas rejestracji.

3. Program będzie miał postać 8 spotkań on-line poświęconych robotyzacji / automatyzacji procesów biznesowych.


III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług, są następujące:

a. połączenie z siecią Internet,

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), w szczególności do platformy Zoom,

c. służbowy adres poczty elektronicznej,

e. mikrofon i słuchawki oraz kamerka.

2. Udział w Programie jest odpłatny zgodnie z warunkami przedstawionymi na stronie TytaniRPA.pl.

3. Płatność realizowana jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę z 30 dniowym terminem płatności.

4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej sobczak@robonomika.pl

5. Usługodawca jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu programu, jeżeli jej przeprowadzenie okazało się niemożliwe lub znacznie utrudnione. 

6. W przypadku nie zebrania się minimalnej co do liczności (20 osób) grupy uczestników usługodawca zastrzega sobie możliwość przeniesienia warsztatu na innych termin.

7. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie tematycznym programu. 


IV. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych użytkowników przedstawiona jest w Polityce Prywatności


V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOT. USŁUG

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sobczak@robonomika.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.

6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika pocztą elektroniczną niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.